BOZP a Bezpečnost v únikových hrách

Check list bezpečnosti

pro provozovatele únikových her

1) Před začátkem provozování činnosti se věnujte stavebně technickému řešení prostor. Ve spolupráci s autorizovaným inženýrem (oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb.) najděte řešení vyhovující požadavkům únikové hry a současně právním či normovým požadavkům. V případě stávající stavby proveďte změnu v užívání stavby. Může se stát, že daná stavba bude vyhovující.

2) Oslovte odborně způsobilou osobu na úseku požární ochrany (osvědčení dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb.) za účelem posouzení provozované činnosti z hlediska požárního nebezpečí. Odborně způsobilá osoba provede začlenění provozované činnosti do příslušné kategorie požárního nebezpečí, dle které se dále odvíjí povinnosti, které jste povinni plnit. Nechte si od odborně způsobilé osoby vysvětlit důvody pro konkrétní začlenění, potřebnost vedení dokumentace o požární ochraně, význam požadovaných povinností. Odpovědnost za plnění povinností na úseku požární ochrany je na provozovateli činnosti.

3) Projděte si prostory únikové hry a představte si, jak se budete dostávat ven v případě vzniku požáru. Únikové cesty neslouží pouze pro únik osob, ale také jako zásahové cesty pro hasiče. Odstraňte případné překážky.

4) Seznamte účastníky hry se způsoby evakuace v případě požáru a bezpečnostními riziky před samotným zahájením hry.

5) Provádějte pravidelné školení zaměstnanců s důrazem na řešení mimořádné události, včetně praktického nácviku zejména ohlášení požáru, provedení evakuace v průběhu hry a zacházení s přítomnými hasebními prostředky.

6) Dbejte na dodržování návodů a pokynů výrobců instalovaných spotřebičů.

7) Provádějte pravidelně revize, kontroly a údržbu elektrických, plynových a obdobných zařízení.

Buďte vždy na straně bezpečnosti! Právní i morální odpovědnost za provozování her je na vás!


Prezentace HZS (Google Drive)