Vánoční soutěž 2021

1. Pravidla soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) soutěže „Vánoční soutěž escapemania“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem soutěže je fyzická osoba – podnikatel, Bc. Martin Černý identifikační číslo: 87125323 fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Úřad městské části Praha 4 (dále jen „pořadatel”).

1.3 Pořadatel soutěže je provozovatelem webové stránky https://escapemania.cz/ (dále jen „soutěžní stránka“).

1.4 Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována provozovatelem sociálních sítí Facebook ani s ním spojena. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči soutěžícím a je tak zcela osvobozen od jakýchkoliv závazků vůči soutěžícím.

2. Termín a místo konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá na území České republiky v termínu ode dne 08. 12. 2021 0:00:01 hod. do 31. 12. 2021 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účast v soutěži

3.1 Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která není ze soutěže vyloučena, a která zakoupí během doby konání soutěže vstupenky z programu soutěže a nebo propaguje soutěž na sociální síti dle pravi v bodě 4.1 (dále jen „soutěžící“).

3.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a osob s pořadatelem personálně a majetkově propojených, fyzické osoby jinak spolupracující s pořadatelem nebo s osobami s pořadatelem personálně a majetkově propojenými na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, nemá nárok na výhru, výhra jí nebude předána a pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel, případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

3.3 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.4 Účast v soutěži je dobrovolná a každá oprávněná fyzická osoba se může soutěže zúčastnit vícekrát, přičemž počet účastí jedné fyzické osoby v soutěži není omezen.

4. Mechanismus soutěže, vyhodnocení a výhry v soutěži

4.1 V termínu od 08. 12. 2021 do 31. 12. 2021 bude pořadatel za podmínek uvedených v těchto pravidlech svým zákazníkům při dokončeném nákupu nebo při propagaci soutěže proběhne slosování, a to za následujících podmínek:

  • za každý zakoupený voucher na e-shopu escapemania.cz
  • do komentáře označ 4 kamarády se kterými bys do hry zašel/a
  • každý komentář znamená 1 účast v soutěži
  • likuj příspěvek, sleduj stráky escapemania a partnera

Na vouchery od Get Out Fun se vztahuje 10% sleva proti ceně obvyklé. Ostatní vouchery se prodavají za cenu obvyklou. Pro odstranění pochybností pořadatel zdůrazňuje, že účast v soutěži není pořadatelem ani jiným subjektem prodáván ani poskytována jiným způsobem, než jak je uvedeno v těchto pravidlech.

4.2 Pokud soutěžící odstoupí od kupní smlouvy, při jejímž uzavření se stal soutěžícím, pak mu tím právo na účast v soutěži zaniká.

4.3 Aby se soutěžící mohl zapojit do soutěže, musí v době konání soutěže splnit následující podmínky:

  • Koupit libovolnou vstupenku z eshopu escapemania.cz
  • Nákupem vstupenky v době trvání vánoční soutěže je soutěžící automaticky zařazen do slosování o výhru.
  • Napsat komentář pod FB příspěvek Vánoční soutěže escapemania.cz a do komentáře označit 4 kamarády se kterými by si šel zahrát venkovní únikovou hru od Ged Out Fun a zároveň dát LIKE na FB stránce provozovatele Get Out Fun a FB stránce escapemania.cz

4.4 Soutěžící je oprávněn zařadit se do soutěže vícekrát. Každý zakoupený voucher a každý komentář s unikátními 4 přáteli viz 4.3 zajišťuje soutěžícímu další pozici ve slosování. Pozice se obsazují po celou dobu běhu soutěže.

4.5 Pořadatel má výlučné právo posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího v případě, že soutěžící nesplní jakoukoliv podmínku či závazek uvedený v těchto pravidlech a/nebo bude mít podezření, že soutěžící dosáhl účasti a/nebo výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jiným jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a/nebo je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže. Toto rozhodnutí o vyloučení soutěžícího je konečné, bez možnosti odvolání.

4.6 Po uplynutí doby konání soutěže, nejpozději do 03.01.2022 pořadatel ze soutěžících, kteří zcela splnili podmínky soutěže, vylosuje náhodným výběrem výherce (dále jen „výherce“). V soutěži se bude soutěžit o celkem 3 vstupenky na venkovní únikovou hru. Na tuto výhru mají nárok první tři vylosovaní výherci.

4.6. Seznam výherců pořadatel zveřejní na soutěžní stránce nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od skončení doby konání soutěže. Výherci budou rovněž kontaktováni na email nebo na facebookový profil, který použili pro účast v soutěži. V seznamu výherců bude uvedeno jméno, první písmeno příjmení a kraj bydliště výherce, nebo název FB profilu výherce.

4.7 Výhry v soutěži jsou následující:

  • výhra pro první druhé a třetí místo: jeden voucher do venkovní únikové hry od partnera Get Out Fun dle vlastního výběru.
  • Každý výherce může získat pouze jednu (1) výhru. Výherce není oprávněn domáhat se přidělení jiného druhu voucheru, či požadovat vydání výhry v jiné formě či formou peněžitého plnění.

4.8 V případě, že se soutěže zúčastní méně než 168 soutěžících, je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda a jak rozdělí výhry nebo zda soutěž zruší.

4.9 V případě, že se ukáže, že výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na výhru podle těchto pravidel, pokud výherce výhru odmítne nebo nesplní jakoukoliv podmínku či předpoklad stanovený v těchto pravidlech, je pořadatel takového výherce a/nebo soutěžícího oprávněn vyloučit a je výlučně na rozhodnutí pořadatele, zda určí jako výherce jiného soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v soutěži, nebo zda výhru použije jinak.

5. Předání výher výhercům

5.1 Výherce bude pořadatelem kontaktován emailem nebo prostřednictvím FB (způsob komunikace bude zvolen pořadatelem) a výherce bude povinen sdělit/potvrdit pořadateli údaje potřebné pro zaslání/předání výhry.

5.2 Výhry v soutěži budou pořadatelem výhradně prostřednictvím emailové adresy ve formě PDF voucheru vystaveným provozovatelem.

5.5 Pokud z jakéhokoliv důvodu bez zavinění pořadatele nebude možné výhru výherci předat, zejména pokud výherce nesdělí pořadateli údaje potřebné pro předání/zaslání výhry, výhru si nepřevezme na místě a v termínu určeném pořadatelem, nebo pokud si výherce zaslanou výhru nepřevezme či odmítne převzít, bude pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v odst. 4.9 těchto pravidel.

6. Zpracování osobních údajů

6.1 Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti se soutěží bude docházet ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu jména, příjmení, telefonního čísla, e-mailové adresy, a dalších souvisejících údajů ze strany pořadatele, jako správce, a dalších osob uvedených v odst. 6.4 těchto pravidel. Předmětné osobní údaje soutěžících budou zpracovávány pro účely:

6.1.1 organizace a vyhodnocení soutěže, kontroly jejího průběhu, plnění soutěžních podmínek, předání výhry, přičemž právním základem zpracování osobních údajů pro účely dle tohoto odst. 6.1.1 je nezbytnost tohoto zpracování pro účely splnění smlouvy a/nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy; a

6.1.2 plnění povinností vyplývajících pořadateli z obecně závazných právních předpisů v souvislosti s pořádáním soutěže (zejména plnění povinností plynoucích pořadateli z daňových předpisů a předpisů upravujících pořádání spotřebitelské soutěže a ochranu osobních údajů), přičemž právním základem zpracování osobních údajů dle tohoto odst. 6.1.2 je nezbytnost tohoto zpracování pro splnění právní povinnosti správce v případech, kdy je zpracování uloženo příslušným obecně závazným právním předpisem, a nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů správce v případech, kdy správce zpracovává předmětné osobní údaje k zajištění ochrany svých práv a doložení splnění povinností v případných řízeních před příslušnými orgány veřejné moci.

6.2 Osobní údaje soutěžících v rozsahu dle odst. 6.1 těchto pravidel budou pro účely vyjádřené v odst. 6.1.1 zpracovávány po dobu trvání soutěže, resp. až do doby úplného ukončení soutěže (včetně vypořádání a předání výher, nedojde-li k předčasnému ukončení soutěže). Osobní údaje soutěžících v rozsahu dle odst. 6.1 těchto pravidel budou pro účely vyjádřené v odst. 6.1.2 zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu vyjádřeného v odst. 6.1.2 (tj. po dobu vyžadovanou příslušnými obecně závaznými předpisy, případně po dobu, po kterou je možné zahájit a vést odpovídající řízení před orgánem veřejné moci), nejdéle však po dobu čtyř (4) let od skončení doby konání soutěže, nestanoví-li právní předpisy jinak (např. daňové předpisy).

6.4 Soutěžící dále bere na vědomí, že správce využívá ke splnění daného účelu zpracovatele, kteří mají přístup k nezbytnému rozsahu osobních údajů soutěžícího pro splnění svého úkolu. Jedná se o zpracovatele zejména z následujících kategorií: osoby provádějící účetnictví, audit, právní služby; osoby poskytující IT služby; osoby zabývající se marketingem; osoby zabývající se zpracováním tištěných materiálů; osoby zabývající se vývojem, prodejem a servisem lékárenských systémů; osoby zabývající se vývojem a implementací podnikových systémů; a osoby zabývající se on-line komunikací, včetně komunikace na sociálních sítích. Příjemcem osobních údajů poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.poskytnutých výhercem mohou být v přímé souvislosti s touto soutěží kromě pořadatele i společnosti zajišťující odeslání a doručení výhry, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží.

6.5 Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem prostřednictvím výpočetní techniky, nebudou však předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování a nebudou předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím mimo Evropskou unii.

6.6 Poskytnutí a zpracování osobních údajů dle odst. 6.1 je nezbytné pro účast v soutěži a předání výhry. Poskytnutí těchto osobních údajů je tak pro účast v soutěži povinné. Neposkytnutí požadovaných osobních údajů nebo vyjádření oprávněné námitky proti zpracování těchto osobních údajů ze strany soutěžícího, má automaticky za následek zrušení účasti příslušného soutěžícího v této soutěži bez náhrady; nebude-li výherci výhra z tohoto důvodu předána, bude postupováno dle odst. 4.9 těchto pravidel.

6.7 Soutěžící má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, včetně práva obdržet jejich kopii, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů (pokud to je s ohledem na účel zpracování možné), omezení jejich zpracování nebo právo vznést námitky proti zpracování (probíhá-li zpracování na základě oprávněného zájmu správce) a právo na přenositelnost údajů. Kterékoliv z těchto práv lze uplatnit u pořadatele na adrese info@escapemania.cz

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost soutěžní stránky.

7.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící, že se seznámil s těmito pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

7.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže, soutěž omezit, zkrátit, přerušit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli soutěže, a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžní stránce.

7.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami a soutěžící se pro vyloučení všech pochyb vůči pořadateli vzdává práv z vadného plnění. Výhra není určena k dalšímu prodeji. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo s užíváním získané výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání/odeslání výhry výherci.

7.5 Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži nebo výhry soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno. V případě pochybností o dodržení pravidel soutěže, leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na soutěžícím.

7.6 Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají právo na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech. Soutěžící zejména nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži, a to ani v případě změny těchto pravidel.

7.7 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na soutěžní stránce. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžní stránce, mají přednost tato úplná pravidla.

7.8 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího v soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící mimo jiné nalezne údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů. Soutěžící může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

7.9 Pokud by některé ustanovení těchto pravidel bylo neplatné a/nebo neúčinné, nebo se neplatným a/nebo neúčinným stalo, nebude tím dotčena platnost a/nebo účinnost zbývajících ustanovení.